Visie

Onze missie

 

"Aan de Meule draait om jou"

Deze gezamenlijk gedragen missie waarin we oprecht streven naar passende aandacht voor iedereen vormt voortdurend het uitgangspunt voor het maken van (beleids)keuzes en geeft richting aan waarbinnen eigen initiatief van leerkrachten mogelijk is. We werken in samenspraak met bij school betrokken partners en Kindante als schoolbestuur aan gezamenlijke doelen en persoonlijke betrokkenheid.
De ontwikkeling van onze school zien we als een continu proces. Regelmatig samen nadenken over de vraag "wat willen we met z'n allen realiseren" en hoe betrekken we de kinderen daarbij vinden we erg belangrijk.
 
 

Onze visie

 
De school is voor ons een plek waar de lijnen in de ontwikkelingen van kinderen op allerlei gebieden bij elkaar komen. Het betekent dat we samenhang en balans moeten vinden in de aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude. We willen daarbij zoveel als mogelijk beantwoorden aan de behoefte van de kinderen in relatie met wat de samenleving van hen vraagt. Dit doen we via een gepersonaliseerde aanpak (door o.a. de inzet van Gynzy-verwerkingssoftware), het leren van en met elkaar (ook in zogenaamde domeinen van 2 gekoppelde leerjaren) en het goed volgen van een kind in al zijn/haar facetten (met behulp van bijvoorbeeld de informatie vanuit de IEP,-toetsen en het kinderportfolio).
De sterk veranderende samenleving vraagt van ons en de kinderen dat we ons gedrag kunnen aanpassen aan de eisen van deze tijd.
Dit betekent dat we werken aan vaardigheden en executieve functies zoals:
 • waarden en normen hanteren (met Kanjertaal als uitgangspunt)
 • sfeer bepalen
 • zelfstandigheid
 • probleemoplossend vermogen ontwikkelen
 • kunnen reflecteren, op jezelf en je omgeving
 • kunnen samenwerken
 • flexibel zijn
 • empathisch vermogen ontwikkelen (als denkgewoonte van intelligent gedrag)
 • goed communiceren (verbaal, schriftelijk en ook met behulp van communicatiemiddelen)
 • begeleiden, coachen en ondersteunen
 • open staan voor iets nieuws
 • verantwoordelijkheid dragen
 • keuzes maken en plannen 

De belangrijkste waarden op onze school

De volgende waarden zijn voor onze school essentieel:
-  eerlijkheid, openheid
-  samenwerking; met alle medeleerlingen en ouders als zogenaamde educatieve partner
-  veiligheid; iedereen moet zich prettig en gerespecteerd voelen
-  enthousiasme; het leuk vinden om iets (nieuws) te leren
-  verantwoordelijkheid; kinderen leren hun eigen rol/houding daarin te ontdekken
-  vertrouwen; succeservaringen laten opdoen en laten inzien dat fouten maken mag
-  plezier; met een goed gevoel naar school gaan
-  rust
 
Deze belangrijke waarden bepalen hoe wij te werk gaan én hoe wij met elkaar omgaan!