MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD AAN DE MEULE

Even voorstellen

Dit jaar wordt de MR gevormd door: Inge Gelissen (voorzitter; ouder), Frans Beusen (leerkracht), Jill
Schwarzler (secretaris; leerkracht), Moniek Wolffs (intern begeleider), Maria van
Kouwen-Haacke (ouder), Gabby Teisman- Tummers (ouder) en Debbie Weerts (ouder). U kunt altijd
contact opnemen met een van de leden. Wij komen op onze beurt ook graag met u in contact. Wist
u dat u bijvoorbeeld ons kunt inschakelen als u iets wilt bespreken dat speelt op school?
 

Wat houdt de MR in?

De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders. De
wet (Wet medezeggenschap op scholen) schrijft voor dat elke school een MR heeft. Een goed
functionerende MR kan, samen met de OR (ouderraad), de klankbordgroep en de kinderraad, een
grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs, de sfeer en veiligheid op school. De basis voor
de medezeggenschap vormt overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (in de
praktijk de directeur). Sommige zaken vereisen instemming van de MR, bijvoorbeeld het jaarplan van
de school, de begroting en de schoolgids. Tot de taken van MR behoort het bevorderen van overleg
en openheid in de school, tegengaan van discriminatie en informeren van de achterban. Verder mag
de MR aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De vergaderingen van
de MR zijn openbaar en kunnen altijd worden bijgewoond. Per schooljaar vergadert de MR zes tot
acht keer, meestal op maandagavond. Voor 2021/2022 staan de volgende data gepland: 4 oktober
2021, 22 november 2021, 17 januari 2022, 21 februari 2022, 11 april 2022, 7 juni 2022, 11 juli 2022.
Op aanvraag wordt een kopie van notulen van de vergadering verstrekt.
 
Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting
Kindante. De GMR behandelt zaken die van gezamenlijk belang zijn voor alle scholen die vallen onder
het bestuur van stichting Kindante.
Vragen/opmerkingen/vergadering bijwonen? Mail naar de secretaris: j.schwarzler@kindante.nl.
Ook is het mogelijk onderwerpen voor de vergadering aan te dragen. Spreek een van de ouders
binnen de MR aan, of mail naar voornoemd mailadres. De MR functioneert op zijn best als we weten
wat speelt op school en bij u als ouder!