MR

Medezeggenschapsraad Aan de Meule

Even voorstellen

Dit jaar (2023-2024) wordt de MR gevormd door: Gabby Teisman- Tummers (voorzitter- ouder) Frans Beusen (leerkracht), Jill Schwarzler (secretaris; leerkracht), Moniek Wolffs (intern begeleider), Maria van Kouwen-Haacke (ouder), Debbie Weerts (ouder) en Jules Hamers (ouders). U kunt altijd contact opnemen met een van de leden. Wij komen op onze beurt ook graag met u in contact. Wist u dat u bijvoorbeeld ons kunt inschakelen als u iets wilt bespreken dat speelt op school?
 

Wat houdt de MR in?

De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders. De wet (Wet medezeggenschap op scholen) schrijft voor dat elke school een MR heeft. Een goed functionerende MR kan, samen met de OR (ouderraad), de klankbordgroep en de kinderraad, een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs, de sfeer en veiligheid op school.  

De basis voor de medezeggenschap vormt overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (in de praktijk de directeur). Sommige zaken vereisen instemming van de MR, bijvoorbeeld het jaarplan van de school, de begroting en de schoolgids. Tot de taken van MR behoort het bevorderen van overleg en openheid in de school, tegengaan van discriminatie en informeren van de achterban. Verder mag de MR aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen altijd worden bijgewoond. Per schooljaar vergadert de MR zes tot acht keer, op maandag- en woensdag avond. Voor het schooljaar 2023 - 2024 staan de volgende data gepland:

Ma 4 september 2023, 9 oktober 2023, 22 november 2023, 24 januari 2024, 11 maart 2024, 22 mei 2024 en 19 juni 2024. 

 
Op aanvraag wordt een kopie van notulen van de vergadering verstrekt. 
  
Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Kindante. De GMR behandelt zaken die van gezamenlijk belang zijn voor alle scholen die vallen onder het bestuur van stichting Kindante. 
Vragen/opmerkingen/vergadering bijwonen? Mail naar de secretaris: j.schwarzler@kindante.nl. 
Ook is het mogelijk onderwerpen voor de vergadering aan te dragen. Spreek een van de ouders binnen de MR aan, of mail naar voornoemd mailadres. De MR functioneert op zijn best als we weten wat speelt op school en bij u als ouder!