MEDEZEGGENSCHAPSRAAD AAN DE MEULE

De MR (medezeggenschapsraad), wat is dat en wie zijn dat?


De MR (medezeggenschapsraad), wat is dat en wie zijn dat?
Om met de laatste vraag te beginnen: de MR bestaat uit leerkrachten en ouders.                                              
Dit jaar wordt de MR gevormd door: Inge Gelissen (voorzitter; ouder), Frans Beusen (leerkracht), Jill Schwarzler (secretaris; leerkracht), Moniek Wolffs (intern begeleider), Daniël Jacobs (ouder), Maria  van Kouwen (ouder) en Alphons van Heesch (ouder).  U kunt altijd contact opnemen met een van de leden. Wij komen op onze beurt ook graag met u in contact. Wist u dat u bijvoorbeeld ons kunt inschakelen als u iets wilt bespreken dat speelt op school?
De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders. De wet (Wet medezeggenschap op scholen) schrijft voor dat elke school een MR heeft. Een goed functionerende MR kan, samen met de OR (ouderraad), de klankbordgroep en de kinderraad, een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs, de sfeer en veiligheid op school. De basis voor de medezeggenschap vormt overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (in de praktijk de directeur). Sommige zaken vereisen instemming van de MR, bijvoorbeeld het jaarplan van de school, de begroting en de schoolgids. Tot de taken van MR behoort het bevorderen van overleg en openheid in de school, tegengaan van discriminatie en informeren van de achterban. Verder mag de MR aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar te maken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen altijd worden bijgewoond.
Per schooljaar vergadert de MR zes tot acht keer, op maandagavond.
Voor 2019/2020 staan de volgende data gepland:


28 oktober 2018;

9 december 2019,

3 februari 2020,

30 maart 2020 (Frans),

11 mei 2020 

22 juni 2020.

Op aanvraag wordt een kopie van notulen van de vergadering verstrekt.
Naast de MR bestaat er ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Kindante. De GMR behandelt zaken die van gezamenlijk belang zijn voor alle scholen die vallen onder het bestuur van stichting Kindante.
Vragen/ opmerkingen / vergadering bijwonen? Mail naar de secretaris: j.schwarzler@aandemeule. Ook is het mogelijk onderwerpen voor de vergadering aan te dragen. Spreek een van de ouders binnen de MR aan, of mail naar voornoemd mailadres. De MR functioneert op zijn best als we weten wat speelt op school en bij u als ouder!